Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2015

ajmbu
0098 476b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialissie lissie
ajmbu
8875 018f
Reposted fromTypicalIntrovert TypicalIntrovert viaoll oll
ajmbu
5254 3dd3
Studia, tak bardzo...
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaoll oll
ajmbu
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viaiblameyou iblameyou

January 16 2015

ajmbu
8578 281e
Reposted fromjustMeee justMeee viamefir mefir
The hours between 12am and 6am
have a funny habit of making you feel
like you’re either on top of the world,
or under it.
— (via nf-33)
1435 86ab
Reposted fromlyndis lyndis viamysoulfortake mysoulfortake
ajmbu
0713 b0ae 500
Reposted fromarbuzy arbuzy viaconstances constances
ajmbu
1511 cdd4
Reposted fromintrigante intrigante viamsitudinis msitudinis
ajmbu
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutcat outcat vianiemilosc niemilosc

January 13 2015

1387 478b 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viamefir mefir

January 12 2015

1046 6242
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress vialissie lissie
ajmbu
ajmbu
1797 569f
Reposted fromblueinsane blueinsane viamefir mefir

January 05 2015

ajmbu
2245 3f53 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamefir mefir
Falling in love with yourself first doesn’t make you vain or selfish, it makes you indestructible.
— Things I’ll teach my children. (via guy)
Reposted fromLauderdak Lauderdak viaiblameyou iblameyou

January 04 2015

ajmbu
Sober or drunk, it’s always you. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vianoelya noelya
Getting no message is also a message.
— stuff that took me a while to understand #1 (via pressing)
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viadoesnt doesnt
ajmbu
5929 9698 500
Reposted frominverosimil inverosimil viadoesnt doesnt
ajmbu
...jest jeden rodzaj alkoholu, który zajmuje w naszych sercach miejsce szczególne: WINO.
— Świat według zołzy
Reposted frombambalam bambalam viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl